FILLING

STT Tên Sản Phẩm Hình Sản Phẩm Số Công Bố Thời Gian Công Bố Chi Tiết
01 Mứt Cam Số: 17/VNF/2020 24/09/2020 XEM
02 Mứt Chanh Dây Số: 15/VNF/2020 26/08/2020 XEM 
03 Mứt Đào Số: 14/VNF/2018 30/10/2018 XEM
04 Mứt Dâu Số: 21/VNF/2018 30/10/2018 XEM
05 Mứt Dâu Tằm Số: 18/VNF/2018 30/10/2018 XEM
06 Mứt Dứa Số: 20/VNF/2018 30/10/2018 XEM
07 Mứt Kiwi Số: 13/VNF/2018 26/08/2018 XEM
08 Mứt Nho Đen Số: 16/VNF/2018 30/10/2018 XEM
09 Mứt Phúc Bổn Tử Số: 19/VNF/2018 30/10/2018 XEM
10 Mứt Việt Quất Số: 22/VNF/2018 30/10/2018 XEM