SINH TỐ

STT Tên Sản Phẩm Hình Sản Phẩm Số Công Bố Thời Gian Công Bố Chi Tiết
01 CAM – NHA ĐAM Số: 12/VNF/2020 24/09/2020 XEM
02 CHANH DÂY Số: 08/VNF/2020 30/10/2018 XEM
03 ĐÀO Số: 04/VNF/2018 30/10/2018 XEM
04 DÂU Số: 06/VNF/2020 24/09/2020

XEM

05 KIWI Số: 01/VNF/2020 24/09/2020 XEM
06 DÂU TẰM  Số :02/VNF/2018 30/10/2018 XEM
07 NHO ĐEN Số: 09/VNF/2018 30/10/2018 XEM
08 PHÚC BỔN TỬ Số: 11/VNF/2020 24/09/2020 XEM
09 VẢI Số : 07/VNF/2018 30/10/2018 XEM
10 VIỆT QUẤT Số: 05/VNF/2020  10/09/2020

XEM

11 XOÀI – DỨA Số: 10/VNF/2018  30/10/2018 XEM
12 XOÀI Số: 03/VNF/2018  30/10/2018 XEM